மீனம்

உபயம்

 மேஷம்

சரம்

 ரிசபம்

ஸ்திரம்

 மிதுனம்

உபயம்

 கும்பம் 

ஸ்திரம்

 மேஷம் , கடகம் , துலாம், மகரம் - சர ராசிகள்

ரிஷபம், சிம்மம் ,விருச்சிகம் , கும்பம்  - ஸ்திர ராசிகள்

மிதுனம் , கன்னி , தனுசு ,  மீனம்  - உபய ராசிகள் .

 கடகம்

சரம்

 மகரம்

சரம்

 சிம்மம் ஸ்திரம்

 தனுசு உபயம்

 விருச்சிகம்

ஸ்திரம்

 துலாம்

சரம்

 கன்னி

உபயம்மீனம்

சுக்கிரன்

புதன்

மேஷம்

சூரியன்

சனி

ரிசபம்

சந்திரன்

 

 

மிதுனம்

 

கும்பம்

 

கிரகங்கள் எந்த ராசியில் உச்சம் பெறும்? அவை தரும் பலன்கள்

உச்சம்

நீச்சம்

கடகம்

குரு

செவ்வாய்

மகரம்

செவ்வாய்

குரு

 

சிம்மம்

 

தனுசு

விருச்சிகம்

சந்திரன்

துலாம்

சனி

சூரியன்

கன்னி

புதன்

சுக்கிரன்
மீனம்

உபய ராசிகள்

மேஷம்

சர ராசிகள்

ரிசபம்

ஸ்திர ராசிகள்

மிதுனம்

உபய ராசிகள்

 கும்பம்

ஸ்திர ராசிகள்

  சர ராசிகள்

ஸ்திர ராசிகள்

உபய ராசிகள்

கடகம்

சர ராசிகள்

மகரம்

சர ராசிகள்

 சிம்மம்

ஸ்திர ராசிகள்

தனுசு

உபய ராசிகள்

விருச்சிகம்

ஸ்திர ராசிகள்

துலாம்

சர ராசிகள்

கன்னி

உபய ராசிகள்


சர ராசிகள் மேஷம், கடகம், துலாம், மகரம்

ஸ்திர ராசிகள் ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிகம், கும்பம்

உபய ராசிகள் மிதுனம், கன்னி, தனுசு, மீனம்


மீனம்

பெண் ராசிகள்.

மேஷம்

ஆண் ராசிகள்

ரிசபம்

பெண் ராசிகள்.

மிதுனம்

ஆண் ராசிகள்

கும்பம்

ஆண் ராசிகள்

 

 

ஆண் ராசிகள்

பெண் ராசிகள்.

கடகம்

பெண் ராசிகள்.

மகரம்

பெண் ராசிகள்.

சிம்மம்

ஆண் ராசிகள்

தனுசு

ஆண் ராசிகள்

விருச்சிகம்

பெண் ராசிகள்.

துலாம்

ஆண் ராசிகள்

கன்னி

பெண் ராசிகள்.


மேஷம்,மிதுனம், சிம்மம், துலாம், தனுசு, கும்பம் ஆகியவை ஆண் ராசிகள்!

ரிஷபம்,கடகம், கன்னி, விருச்சிகம், மகரம், மீனம் ஆகியவை பெண் ராசிகள்.12

1

கேந்திரம்

திரிகோணம்

2

உப ,ஜெய ஸ்தானங்கள்

3

11

உப ,ஜெய ஸ்தானங்கள்

 

 

கேந்திரம்

திரிகோணம்

உப,ஜெய ஸ்தானங்கள்

4

கேந்திரம்

10

கேந்திரம்

5 திரிகோணம்

9

திரிகோணம்

8

7

கேந்திரம்

6மீனம்

நீர்

மேஷம்

நெருப்பு

ரிசபம்

நிலம்

மிதுனம்

காற்று

கும்பம்

காற்று

நெருப்பு

நிலம்

காற்று

நீர்

கடகம்

நீர்

மகரம்

நிலம்

சிம்மம்

நெருப்பு

தனுசு

நெருப்பு

விருச்சிகம்

நீர்

துலாம்

காற்று

கன்னி

நிலம்


 

12

 

1 லக்னம்

 

2

 

3

 

11

 

லக்னத்திலிருந்து 3,6,8,12ஆம் 
பாவகங்கள் 
“மறைவு 
 ஸ்தனங்கள்

 

4

 

10

 

5

 

9

 

8

 

7

 

6